From version 29.3
edited by Admin
on 2020/03/17 22:45
To version 30.1
edited by Admin
on 2020/03/17 22:46
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -connect_to_eduroam_from_android
1 +Ինչպե՞ս միանալ eduroam-ին Android-ից
Content
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  [[image:1.jpg||height="524" width="669"]]
12 12  
13 13  
14 -(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//2. պետք է բացել օպերացիոն համակարգում առկա որևէ բրաուզեր, մուտք գործել [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// և սեղմել //**Click here to download your eduroam installer**// կոճակը․//
14 +(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//2. պետք է բացել օպերացիոն համակարգում առկա որևէ բրաուզեր, մուտք գործել [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// և սեղմել //**Click here to download your eduroam installer**// կոճակը․//
15 15  
16 16  [[image:2.jpg||height="815" width="387"]]
17 17  
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  [[image:6.jpg||height="578" width="563"]]
36 36  
37 -(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//7//(% lang="HY" style="font-size: 14pt; line-height: 107%" %)//. //(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//այնուհետև //**Downloads **//բաժնից պետք է ընտրել այն ֆայլը, որը ներբեռնվել էր. [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)կայքից.//
37 +(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//7//(% lang="HY" style="font-size: 14pt; line-height: 107%" %)//. //(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//այնուհետև //**Downloads **//բաժնից պետք է ընտրել այն ֆայլը, որը ներբեռնվել էր. [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)կայքից.//
38 38  
39 39  [[image:7.jpg||height="702" width="322"]]
40 40  
Yerevan State University
wiki.ysu.am