From version 19.3
edited by Admin
on 2020/03/17 22:47
To version 20.1
edited by Admin
on 2020/03/17 22:47
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -connect_to_eduroam_from_ios
1 +Ինչպե՞ս միանալ eduroam-ին iOS-ից
Content
... ... @@ -10,7 +10,7 @@
10 10  [[image:1.jpg||height="651" width="488"]]
11 11  
12 12  
13 -(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//2․ այնուհետև պետք է մուտք գործել [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// և (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)սեղմել(%%) //(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)**__Click here to download your eduroam installer__**(%%)// (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)կոճակը(%%)․//
13 +(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//2․ այնուհետև պետք է մուտք գործել [[(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%; font-size: 12pt; line-height: 107%" %)//https:~~/~~/cat.eduroam.org///>>url:https://cat.eduroam.org/]]//(%%)// և (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)սեղմել(%%) //(% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)**__Click here to download your eduroam installer__**(%%)// (% lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 107%" %)կոճակը(%%)․//
14 14  
15 15  [[image:2.jpg||height="592" width="453"]]
16 16  
Yerevan State University
wiki.ysu.am