2020/2021  ուստարվա  առաջին  կիսամյակի  ուսումնական  գործընթացի կազմակերպման  ժամանակացույց

Last modified by editor on 2020/08/31 09:42

Առաջին կիսամյակի ժամանակացույց

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման 1-ին կուրսերի ուսումնական պարապմունքներ՝ նախապես ֆակուլտետների/կենտրոնների/ ինստիտուտի կողմից սահմանված և ուսումնամեթոդական վարչության հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով

Սկիզբ՝ սեպտեմբերի 1
Ավարտ՝ դեկտեմբերի 26

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման մնացած կուրսերի ուսումնական պարապմունքներ՝ նախապես ֆակուլտետների/կենտրոնների/ ինստիտուտի կողմից սահմանված և ուսումնամեթոդական վարչության հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով

Սկիզբ՝ սեպտեմբերի 15
Ավարտ՝ դեկտեմբերի 26

2020/2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի ստուգարքների ընդունում

դեկտեմբերի 21-ից 26

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր կուրսերի՝ 2020/2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջան

հունվարի 11-ից 29-ը

Մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորում

հունվարի 11-ից
փետրվարի 6-ը

Ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողներին արգելել մասնակցել ստուգարքներին ու քննություններին (այդ թվում ընթացիկ):

Ամսական վճարման պարագայում 1-ին ընթացիկ քննություններին թույլատրել մասնակցել 2 ամսվա ուսման վարձը վճարելուց հետո

Առկա ուսուցման պարտքերի մարում սահմանել

առաջին լուծարքային շրջան՝ փետրվարի 4-ից փետրվարի 12-ը

երկրորդ լուծարքային շրջան՝ փետրվարի 18-ից փետրվարի 26-ը

2020/2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա ուսուցման ուսումնական պարապմունքներ

Սկիզբ՝ փետրվարի 8
Ավարտ՝ հունիսի 5

Հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներ

Սկիզբ՝ նոյեմբերի 2
Ավարտ՝ հունվարի 23

Հեռակա ուսուցման ստուգարքների ընդունում

Սկիզբ՝ հունվարի 18
Ավարտ՝ հունվարի 23

Հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջան

Սկիզբ՝ փետրվարի 1
Ավարտ՝ փետրվարի 27

Հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներ

Սկիզբ՝ մարտի 9
Ավարտ՝ մայիսի 29

Հեռակա ուսուցման պարտքերի մարում սահմանել

առաջին լուծարքային շրջան` մարտի 9-ից մարտի 16-ը

երկրորդ լուծարքային շրջան՝ մարտի 23-ից մարտի 30-ը

 

Tags:
Created by editor on 2020/08/28 14:57
 
Yerevan State University
wiki.ysu.am