From version 8.2
edited by editor
on 2021/02/05 15:20
To version 9.1
edited by Admin
on 2022/09/05 17:07
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -POP պրոտոկոլով Microsoft Outlook ծրագրում hամալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am և @ysumail.am) գրանցում
1 +POP պրոտոկոլով Microsoft Outlook ծրագրում hամալսարանական էլեկտրոնային հասցեի (@ysu.am) գրանցում
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.editor
1 +XWiki.Admin
Content
... ... @@ -6,7 +6,7 @@
6 6  \\[[image:POP_Microsoft_Outlook3.jpg||height="312" width="441"]]
7 7  \\**Քայլ 4**. Ընտրել **POP or IMAP**-ն, այնուհետև **Next**-ը․
8 8  \\[[image:POP_Microsoft_Outlook4.jpg||height="318" width="445"]]
9 -\\**Քայլ 5**. Հարկավոր է լրացնել Ձեր էլեկտրոնային փոստի տվյալներն ու մնացած դաշտերն այնպես, ինչպես նշված է ներքևի նկարում (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ **mail.ysu.am**-ի փոխարեն **ysumail.am**).
9 +\\**Քայլ 5**. Հարկավոր է լրացնել Ձեր էլեկտրոնային փոստի տվյալներն ու մնացած դաշտերն այնպես, ինչպես նշված է ներքևի նկարում (ուսանողները պետք է գրեն իրենց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ **mail.ysu.am**-ի փոխարեն **ysumail.am**).
10 10  \\[[image:POP_Microsoft_Outlook5.jpg||height="336" width="497"]]
11 11  \\**Քայլ 6**. Սեղմելով **More Settings** կոճակը՝ ընտրել** Outgoing Server** բաժինը և նշել ներքևի նկարում պատկերված կետը․
12 12  \\[[image:POP_Microsoft_Outlook6.jpg||height="443" width="359"]]
Yerevan State University
wiki.ysu.am